top of page
logo.jpg

Algemene voorwaarden Pampered Bones.

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van

Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. waarin de cliënt een schriftelijke of digitale overeenkomst aangaat voor de trainingen van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats en haar Trainers.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich heeft ingeschreven bij Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. voor het deelnemen van alle activiteiten gegeven door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. . Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Sabine Meeuwis Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere cliënt dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere cliënt verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de cliënt dit te doen.

 

Artikel 3 Intakeprocedure  

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen, dient u, alvorens u deelneemt aan één van de activiteiten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats., een gesprek te hebben gehad.

Het anamneseformulier en eigen risico formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de Personal Trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. door te geven. Voor de Bootcamps geldt dat dit geheel op eigen risico geschiedt. Hiervoor geldt geen intake procedure. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of hun gezondheid en algehele conditie voldoende zijn voor deelname aan de trainingen. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cliënt.

 

Artikel 4 Tijdstip en Plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats meedelen wanneer en waar de cliënt verwacht wordt. Dit is vooraf overlegd met de cliënt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan, is Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats bevoegd om in overleg met de cliënt een ander tijdstip in te plannen. Dit dient minimaal 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt. Dit geldt voor zowel Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats als de cliënt. Er wordt bij aanvang een vast trainingsmoment(en) in de week afgesproken. Wanneer u een week verhinderd bent, wordt altijd in overleg gezocht naar een ander trainingsmoment in de week indien dit mogelijk is. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessie. Mocht de contractduur om welke reden dan ook niet kunnen worden verlengd, zal er een gepast moment worden gezocht voor het inhalen van deze trainingssessies.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats rust de verplichting tot het, gelet op het doen en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de cliënt gedurende de activiteit. De inhoud van de PT sessies en de inhoud en het aantal deelnemers in groepsverband wordt bepaald door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats en de door haar aangewezen trainers. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats voert werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is niet aansprakelijk wanneer:

bij Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is niet aansprakelijk als de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt. De cliënt verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De cliënt verklaart hierbij reeds nu voor als dan, afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats vergoeding van kosten, schaden en intresten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats aanbiedt. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is wel aansprakelijk wanneer Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door d Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainer gegeven instructie door deze cliënt. De cliënt dient Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere cliënten veroorzaakt.                                                   

 

Artikel 7 Ontbinding

Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring afgegeven door een erkende arts of bij verhuizing buiten de straal van 15 kilometer van Badhoevedorp. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats en/of de door haar aangewezen administrateur.                                                                                                            

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van cliënt en Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats zal Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats gerechtigd de cliënt toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling is ontvangen. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats te voldoen. Indien Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitenechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats een bedrag van €10,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is het BTW tarief 9% van toepassing. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 3 dagen. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde trainingssessies lopen door.

 

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring ondertekend door een erkende arts.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte bijvoorbeeld van één van de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainers, wordt voor de cliënt een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainer ziek is. Vakanties van de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainers worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de cliënt op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt er een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

 

Artikel 11 Gezondheid

De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats en haar trainers, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de cliënt tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainers.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt. De persoonsgegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats gebruikt. Desbetreffende persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Cliënten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats geven automatisch toestemming voor het publiceren van foto’s die gemaakt worden tijden trainingen en/of Bootcamps. Indien de cliënt dit niet wenst dient dit van te voren gemeld te worden bij de Trainers van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats of bij de eigenaar. De foto’s blijven eigendom van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de cliënt zich de rechten en bevoegdheden voor die de cliënt toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto’s etc, ten behoeve van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats en behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de cliënt versterkte stukken mogen niet door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats zonder voorafgaande toestemming van de cliënt openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de cliënt.

 

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de cliënt zich wenden Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Algemene voorwaarden Pampered Bones training, coaching, massage, retreats | groepslessen

Iedere deelnemer dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn en dienen zich aangemeld te hebben bij de trainer.

Deelnemers aan de activiteiten raadplegen zelfstandig een (sport-)arts voordat zij deelnemen aan de lessen va Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. en/of gebruik maken van de faciliteiten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats.

Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures en of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan onze groepslessen. Deelnemers vergewissen de Trainers van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats van eventuele medische bijzonderheden en/of blessures. Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats heeft het recht om naar eigen beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname van de trainingen. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de trainingen is 18 jaar. Indien deze jonger is, dan kan in overleg met de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats, onder begeleiding van de ouderlijke voogd, deelgenomen worden aan de activiteiten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats.

Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij de deelnemer die de schade heeft veroorzaakt op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Op de overeenkomst/reglement waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend in het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten en het huishoudelijk reglement waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Persoonsgegevens worden binnen Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het afsluiten van een registratie vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Tijdens de lessen worden soms foto’s en/of film gemaakt van de deelnemende sporters door de Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats Trainers zelf of door een door hen aangewezen professionele fotograaf. Deze foto’s worden voor marketing doeleinden gebruikt uitsluitend door Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats. Iedere deelnemer verleent, tenzij van te voren aangegeven, aan Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats het gebruiksrecht en toestemming om de beelden te publiceren zowel op internet als wel in een gedrukte vorm.

Restitutie van contributies van de afgenomen producten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats via de TRAININ App, is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kan een verklaring van een huisarts of behandelend arts voor Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats reden zijn om dit te heroverwegen.

Het aan de rittenleskaarten gekoppelde recht op deelname aan activiteiten van Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats is persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt Pampered Bones Training, Coaching, Massage, Retreats zich het recht voor een training te annuleren.

bottom of page